High-speed Railway Bridge Monitoring Case Report: Nanjing Dashengguan Yangtze River Bridge

Authors:
Yonghui An, Delong Guan, Youliang Ding, Jinping Ou

Affiliations:
Dept. of Civil Engineering, Dalian Univ. of Technology, Dalian, China Key Laboratory of C&PC Structures of the Ministry of Education, Southeast University, Nanjing, China

Date Submitted:
October 29th, 2017

Key Terms: 
High-speed Railway, Bridge Monitoring, Rigid Hangers

Download PDF