Nagbiegu Answer Lunga Drum Language

1. chorus nagbiegu la to to to

2. verse nyo o