Company Representatives

A

American Heartworm Society

        Lauren Gawel V’22

AVMA Professional Liability Trust (PLIT)

Sydney Day V’23

Banfield Pet Hospital

Rafaella Susara V’21

          Sayali Karke V’23

Dechra

unassigned

Elanco/Bayer

unassigned

Hill’s

Kate Anagnostos V’22

Nicole Hofacker V’23

IDEXX

Stella Elwood V’23

Merck

unassigned

Merial/Boehringer Ingelheim

Katie Fleming V’23

Oxbow

Monica Branca V’22

Platinum Performance

unassigned

Purina

         Sammy Beynor V’22

Jessica Hirsch V’23

Eva Gurian V’23

Royal Canin

Carly Nangle V’22

Raina D’Orazio, V’23

VCA

Alena Naimark V’22

Zoetis

Elizabeth Zipf V’22

Paulina Padrón Saráchaga V’23