Dambobugo Lead Lunga Drum Language

1. call

2. konkushema sigri kulga konsi zori balibali

3. kulchibo kulkulchibo lagim kobiga

4. alkali soli bilimori gnun ti zori mpahili