Jenkuno Lead Lunga Drum Language

1. call

2. mani dimi ni jenkuno o gbiya

3a. m-kpee nye ma turi zung ku gba ma

3b. m-kpee nye ma turi zung ku gba ma

4. jenkuno jenkuno o gbihiya