Baamaaya Nyagboli Gong Lead Gung-gong Drum Language

Baamaaya Nyagboli Gong Lead Gung-gong Drum Language

1a 1b ti be zabira ti be zabira gbam o

1c. ti be zabira ti be zabira gbam o

2. mani bori o mani bori o gbam o