Baamaaya Nyagboli Lead Lunga Drum Language

1a. 1b. ti be zabira ti be zabira gbam o

2a. man’ bori o man’ bori o gbam o

2b. man’ bori o man’ bori o gbam o