Takai Nyagboli Lead 2

1. ti be zabira mani bori o gbam o

2. mani bori o mani bori o gbam o

3. ti be zabira ti be zabira gbam o

4. gbam o zali ma gbam o zali ma gbam o

5. to to to to ka n-kanna